ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอฆ้องชัย ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอฆ้องชัย ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 1 0 1
  1-4 ปี 1 0 1
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 0 0 0
  15-19 ปี 0 3 3
  20-24 ปี 1 2 3
  25-29 ปี 0 2 2
  30-34 ปี 3 1 4
  35-39 ปี 3 1 4
  40-44 ปี 2 1 3
  45-49 ปี 4 3 7
  50-54 ปี 8 7 15
  55-59 ปี 6 8 14
  60-64 ปี 15 11 26
  65-69 ปี 18 14 32
  70-74 ปี 10 15 25
  75-79 ปี 5 8 13
  80-84 ปี 6 4 10
  มากกว่า 85 ปี 5 5 10
  รวม 88 85 173
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563