ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอนาคู ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอนาคู ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 0 0
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 1 0 1
  15-19 ปี 0 0 0
  20-24 ปี 1 0 1
  25-29 ปี 0 0 0
  30-34 ปี 0 0 0
  35-39 ปี 0 0 0
  40-44 ปี 0 1 1
  45-49 ปี 3 4 7
  50-54 ปี 1 2 3
  55-59 ปี 4 1 5
  60-64 ปี 5 2 7
  65-69 ปี 3 6 9
  70-74 ปี 7 4 11
  75-79 ปี 1 4 5
  80-84 ปี 2 3 5
  มากกว่า 85 ปี 1 2 3
  รวม 29 29 58
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563