ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอสมเด็จ ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอสมเด็จ ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 1 1
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 1 2 3
  15-19 ปี 2 2 4
  20-24 ปี 0 2 2
  25-29 ปี 2 3 5
  30-34 ปี 4 2 6
  35-39 ปี 2 2 4
  40-44 ปี 5 5 10
  45-49 ปี 5 5 10
  50-54 ปี 18 12 30
  55-59 ปี 22 15 37
  60-64 ปี 24 17 41
  65-69 ปี 21 29 50
  70-74 ปี 17 19 36
  75-79 ปี 10 13 23
  80-84 ปี 5 11 16
  มากกว่า 85 ปี 4 12 16
  รวม 142 152 294
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563