ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอหนองกุงศรี ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอหนองกุงศรี ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 0 0
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 0 1 1
  15-19 ปี 2 2 4
  20-24 ปี 0 2 2
  25-29 ปี 1 1 2
  30-34 ปี 3 3 6
  35-39 ปี 3 1 4
  40-44 ปี 2 3 5
  45-49 ปี 0 4 4
  50-54 ปี 7 6 13
  55-59 ปี 9 8 17
  60-64 ปี 11 12 23
  65-69 ปี 7 11 18
  70-74 ปี 11 9 20
  75-79 ปี 9 7 16
  80-84 ปี 1 2 3
  มากกว่า 85 ปี 0 5 5
  รวม 66 77 143
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563