ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอยางตลาด ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอยางตลาด ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 0 0
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 1 0 1
  15-19 ปี 2 1 3
  20-24 ปี 1 1 2
  25-29 ปี 3 1 4
  30-34 ปี 1 3 4
  35-39 ปี 2 2 4
  40-44 ปี 3 2 5
  45-49 ปี 7 7 14
  50-54 ปี 15 23 38
  55-59 ปี 34 18 52
  60-64 ปี 29 29 58
  65-69 ปี 32 30 62
  70-74 ปี 24 28 52
  75-79 ปี 11 19 30
  80-84 ปี 3 13 16
  มากกว่า 85 ปี 2 11 13
  รวม 170 188 358
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563