ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอกุฉินารายณ์ ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอกุฉินารายณ์ ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 0 0
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 1 1 2
  15-19 ปี 0 1 1
  20-24 ปี 0 1 1
  25-29 ปี 1 3 4
  30-34 ปี 0 3 3
  35-39 ปี 1 1 2
  40-44 ปี 5 6 11
  45-49 ปี 8 17 25
  50-54 ปี 18 24 42
  55-59 ปี 35 29 64
  60-64 ปี 36 38 74
  65-69 ปี 36 48 84
  70-74 ปี 30 34 64
  75-79 ปี 23 30 53
  80-84 ปี 16 23 39
  มากกว่า 85 ปี 20 27 47
  รวม 230 286 516
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563