ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอกมลาไสย ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอกมลาไสย ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 0 0
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 0 0 0
  15-19 ปี 1 1 2
  20-24 ปี 1 0 1
  25-29 ปี 2 2 4
  30-34 ปี 2 4 6
  35-39 ปี 5 1 6
  40-44 ปี 4 2 6
  45-49 ปี 6 3 9
  50-54 ปี 9 9 18
  55-59 ปี 7 11 18
  60-64 ปี 23 9 32
  65-69 ปี 21 17 38
  70-74 ปี 22 22 44
  75-79 ปี 14 16 30
  80-84 ปี 8 7 15
  มากกว่า 85 ปี 5 7 12
  รวม 130 111 241
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563