ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 0 0 0
  1-4 ปี 0 0 0
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 5 1 6
  15-19 ปี 7 7 14
  20-24 ปี 6 11 17
  25-29 ปี 11 7 18
  30-34 ปี 12 8 20
  35-39 ปี 16 13 29
  40-44 ปี 23 23 46
  45-49 ปี 37 40 77
  50-54 ปี 58 46 104
  55-59 ปี 56 53 109
  60-64 ปี 54 50 104
  65-69 ปี 46 45 91
  70-74 ปี 37 45 82
  75-79 ปี 25 38 63
  80-84 ปี 12 18 30
  มากกว่า 85 ปี 6 12 18
  รวม 411 417 828
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563