ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกรายอำเภอ >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2563
อำเภอ: 
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จำแนกเพศ กลุ่มอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  กลุ่มอายุ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  น้อยกว่า 1 ปี 1 0 1
  1-4 ปี 1 1 2
  5-9 ปี 0 0 0
  10-14 ปี 13 6 19
  15-19 ปี 18 19 37
  20-24 ปี 13 20 33
  25-29 ปี 23 23 46
  30-34 ปี 30 32 62
  35-39 ปี 37 33 70
  40-44 ปี 62 60 122
  45-49 ปี 100 119 219
  50-54 ปี 164 179 343
  55-59 ปี 226 192 418
  60-64 ปี 263 255 518
  65-69 ปี 233 287 520
  70-74 ปี 198 263 461
  75-79 ปี 139 208 347
  80-84 ปี 80 138 218
  มากกว่า 85 ปี 64 108 172
  รวม 1,665 1,943 3,608
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563