ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 411 417 828
  นามน 35 43 78
  กมลาไสย 130 111 241
  ร่องคำ 11 14 25
  กุฉินารายณ์ 230 286 516
  เขาวง 119 219 338
  ยางตลาด 170 188 358
  ห้วยเม็ก 23 39 62
  สหัสขันธ์ 13 19 32
  คำม่วง 89 119 208
  ท่าคันโท 59 81 140
  หนองกุงศรี 66 77 143
  สมเด็จ 142 152 294
  ห้วยผึ้ง 23 30 53
  สามชัย 22 27 49
  นาคู 29 29 58
  ดอนจาน 5 7 12
  ฆ้องชัย 88 85 173
  รวม 1,665 1,943 3,608
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563