ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคตับแข็ง
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคตับแข็ง ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคตับแข็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 161 50 211
  นามน 16 4 20
  กมลาไสย 28 4 32
  ร่องคำ 6 2 8
  กุฉินารายณ์ 39 12 51
  เขาวง 17 9 26
  ยางตลาด 49 11 60
  ห้วยเม็ก 6 1 7
  สหัสขันธ์ 8 2 10
  คำม่วง 14 6 20
  ท่าคันโท 21 0 21
  หนองกุงศรี 10 7 17
  สมเด็จ 23 5 28
  ห้วยผึ้ง 11 1 12
  สามชัย 6 2 8
  นาคู 9 3 12
  ดอนจาน 1 0 1
  ฆ้องชัย 7 5 12
  รวม 432 124 556
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563