ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 1,933 3,317 5,250
  นามน 405 873 1,278
  กมลาไสย 1,201 2,072 3,273
  ร่องคำ 247 459 706
  กุฉินารายณ์ 1,291 2,805 4,096
  เขาวง 937 1,818 2,755
  ยางตลาด 1,445 2,811 4,256
  ห้วยเม็ก 481 979 1,460
  สหัสขันธ์ 311 608 919
  คำม่วง 908 1,421 2,329
  ท่าคันโท 439 925 1,364
  หนองกุงศรี 615 1,221 1,836
  สมเด็จ 907 1,751 2,658
  ห้วยผึ้ง 413 678 1,091
  สามชัย 439 909 1,348
  นาคู 455 885 1,340
  ดอนจาน 222 535 757
  ฆ้องชัย 595 974 1,569
  รวม 13,244 25,041 38,285
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563