ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 129 78 207
  นามน 12 8 20
  กมลาไสย 49 25 74
  ร่องคำ 21 15 36
  กุฉินารายณ์ 66 33 99
  เขาวง 79 52 131
  ยางตลาด 74 51 125
  ห้วยเม็ก 18 8 26
  สหัสขันธ์ 18 11 29
  คำม่วง 60 21 81
  ท่าคันโท 34 13 47
  หนองกุงศรี 50 31 81
  สมเด็จ 55 28 83
  ห้วยผึ้ง 33 8 41
  สามชัย 31 9 40
  นาคู 40 21 61
  ดอนจาน 8 7 15
  ฆ้องชัย 18 10 28
  รวม 795 429 1,224
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563