ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายในส่วนล่าง
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายในส่วนล่าง ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายในส่วนล่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 504 424 928
  นามน 182 216 398
  กมลาไสย 321 332 653
  ร่องคำ 74 57 131
  กุฉินารายณ์ 376 396 772
  เขาวง 249 246 495
  ยางตลาด 448 448 896
  ห้วยเม็ก 108 105 213
  สหัสขันธ์ 70 103 173
  คำม่วง 366 344 710
  ท่าคันโท 202 177 379
  หนองกุงศรี 382 359 741
  สมเด็จ 345 315 660
  ห้วยผึ้ง 117 110 227
  สามชัย 119 82 201
  นาคู 165 147 312
  ดอนจาน 100 81 181
  ฆ้องชัย 81 74 155
  รวม 4,209 4,016 8,225
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563