ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 2,434 4,241 6,675
  นามน 409 883 1,292
  กมลาไสย 1,340 2,248 3,588
  ร่องคำ 329 553 882
  กุฉินารายณ์ 1,244 2,826 4,070
  เขาวง 739 1,733 2,472
  ยางตลาด 1,927 4,130 6,057
  ห้วยเม็ก 322 764 1,086
  สหัสขันธ์ 369 784 1,153
  คำม่วง 824 1,732 2,556
  ท่าคันโท 479 1,088 1,567
  หนองกุงศรี 876 1,790 2,666
  สมเด็จ 895 1,987 2,882
  ห้วยผึ้ง 397 963 1,360
  สามชัย 369 858 1,227
  นาคู 373 1,089 1,462
  ดอนจาน 303 711 1,014
  ฆ้องชัย 344 663 1,007
  รวม 13,973 29,043 43,016
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563