ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย >> จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 58 30 88
  นามน 5 6 11
  กมลาไสย 10 8 18
  ร่องคำ 1 1 2
  กุฉินารายณ์ 9 6 15
  เขาวง 9 6 15
  ยางตลาด 27 14 41
  ห้วยเม็ก 6 3 9
  สหัสขันธ์ 2 4 6
  คำม่วง 4 5 9
  ท่าคันโท 2 5 7
  หนองกุงศรี 4 0 4
  สมเด็จ 11 3 14
  ห้วยผึ้ง 7 1 8
  สามชัย 5 1 6
  นาคู 1 2 3
  ดอนจาน 5 2 7
  ฆ้องชัย 6 1 7
  รวม 172 98 270
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563