ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย
อำเภอ: 

 • ตารางข้อมูลจำนวนผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์
  กลุ่มโรค
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  ปี 2563
  มะเร็งตับ
  (C22 ,C25)
  850 896 995 1,047 579
  เบาหวาน
  (E10 - E14)
  51,977 53,763 56,756 57,706 56,141
  ติดเชื้อทางเดินหายในส่วนล่าง
  (J09 - J189 ,J20 - J22)
  24,792 28,757 33,761 29,662 20,969
  หัวใจขาดเลือด
  (I20 - I25)
  2,490 2,508 3,015 2,962 2,065
  ความดันโลหิตสูง
  (I10 - I15)
  41,350 47,283 56,760 59,151 58,210
  ตับแข็ง
  (K70 ,K74)
  1,244 1,255 1,529 1,719 1,099
  ไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย
  (N00 - N19)
  6,822 6,683 8,775 8,938 6,432
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2563