ข้อมูลอัตราชุกของผู้ป่วย >> อัตราชุกของผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย
กลุ่มโรค: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลอัตราชุกของผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย ปี 2563
       จังหวัดกาฬสินธุ์ (อัตราต่อพันประชากร)
  ข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
  (อัตราต่อพันประชากร)
  อำเภอ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เมืองกาฬสินธุ์ 5.73 5.61 5.67
  นามน 1.92 2.33 2.12
  กมลาไสย 3.83 3.14 3.48
  ร่องคำ 1.35 1.66 1.51
  กุฉินารายณ์ 4.55 5.61 5.08
  เขาวง 6.99 12.64 9.84
  ยางตลาด 2.68 2.87 2.78
  ห้วยเม็ก 0.89 1.52 1.21
  สหัสขันธ์ 0.61 0.88 0.75
  คำม่วง 3.62 4.88 4.25
  ท่าคันโท 3.10 4.26 3.68
  หนองกุงศรี 1.98 2.30 2.14
  สมเด็จ 4.62 4.83 4.72
  ห้วยผึ้ง 1.52 1.97 1.74
  สามชัย 1.68 2.12 1.90
  นาคู 1.86 1.84 1.85
  ดอนจาน 0.38 0.54 0.46
  ฆ้องชัย 6.55 6.28 6.42
  รวม 3.41 3.91 3.66
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 29 มกราคม 2563