ข้อมูลอัตราชุกของผู้ป่วย
อำเภอ: 

 • ตารางข้อมูลอัตราชุกของผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ (อัตราต่อพันประชากร)
  ข้อมูลอัตราชุกของผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์
  (อัตราต่อพันประชากร)
  กลุ่มโรค
  ปี 2559
  ปี2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  ปี 2563
  มะเร็งตับ
  (C22 ,C25)
  0.86 0.91 1.01 1.06 0.59
  เบาหวาน
  (E10 - E14)
  52.76 54.57 57.56 58.61 57.02
  ติดเชื้อทางเดินหายในส่วนล่าง
  (J09 - J189 ,J20 - J22)
  25.17 29.19 34.24 30.13 21.30
  หัวใจขาดเลือด
  (I20 - I25)
  2.53 2.55 3.06 3.01 2.10
  ความดันโลหิตสูง
  (I10 - I15)
  41.97 47.99 57.57 60.08 59.13
  ตับแข็ง
  (K70 ,K74)
  1.26 1.27 1.55 1.75 1.12
  ไตอักเสบเฉียบพลันและไตวาย
  (N00 - N19)
  6.92 6.78 8.90 9.08 6.53
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2563