ข้อมูล LE&HALE
อำเภอ: 

 • ตารางข้อมูลอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy)
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy) จังหวัดกาฬสินธุ์
  กลุ่มโรค
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) 74.00 73.93 74.22 74.96 75.74
  อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy) 67.95 67.91 68.13 68.63 69.40
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 7 เมษายน 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 7 เมษายน 2563