ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ >> จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต ปี 2562
อำเภอ: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต รายอำเภอ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ุ ปี 2562
  ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุจำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562
  อำเภอ
  สถานที่เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  อัตราการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  Symptoms
  Injuries
  Cancer
  Cardiovasucular
  เมืองกาฬสินธุ์ รพ.รัฐ 316 32 10.13 29 3 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 757 218 28.80 201 2 15 0
  รวม 1,073 250 23.30 230 5 15 0
  นามน รพ.รัฐ 84 14 16.67 12 2 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 200 58 29.00 53 0 4 1
  รวม 284 72 25.35 65 2 4 1
  กมลาไสย รพ.รัฐ 164 26 15.85 22 3 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 409 182 44.50 172 6 4 0
  รวม 573 208 36.30 194 9 4 1
  ร่องคำ รพ.รัฐ 30 4 13.33 3 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 106 7 6.60 5 0 2 0
  รวม 136 11 8.09 8 1 2 0
  กุฉินารายณ์ รพ.รัฐ 202 28 13.86 19 8 1 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 568 89 15.67 78 4 7 0
  รวม 770 117 15.19 97 12 8 0
  เขาวง รพ.รัฐ 85 13 15.29 13 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 239 14 5.86 12 0 1 1
  รวม 324 27 8.33 25 0 1 1
  ยางตลาด รพ.รัฐ 262 35 13.36 27 7 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 797 241 30.24 226 7 8 0
  รวม 1,059 276 26.06 253 14 8 1
  ห้วยเม็ก รพ.รัฐ 58 7 12.07 4 3 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 319 98 30.72 91 1 4 2
  รวม 377 105 27.85 95 4 4 2
  สหัสขันธ์ รพ.รัฐ 77 17 22.08 13 3 1 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 223 28 12.56 20 3 5 0
  รวม 300 45 15.00 33 6 6 0
  คำม่วง รพ.รัฐ 73 12 16.44 11 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 249 105 42.17 100 3 2 0
  รวม 322 117 36.34 111 4 2 0
  ท่าคันโท รพ.รัฐ 57 8 14.04 6 1 1 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 209 58 27.75 52 1 5 0
  รวม 266 66 24.81 58 2 6 0
  หนองกุงศรี รพ.รัฐ 108 23 21.30 22 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 313 53 16.93 43 4 6 0
  รวม 421 76 18.05 65 5 6 0
  สมเด็จ รพ.รัฐ 102 16 15.69 13 3 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 332 38 11.45 32 4 2 0
  รวม 434 54 12.44 45 7 2 0
  ห้วยผึ้ง รพ.รัฐ 66 5 7.58 4 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 183 44 24.04 41 3 0 0
  รวม 249 49 19.68 45 4 0 0
  สามชัย รพ.รัฐ 50 12 24.00 9 2 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 123 38 30.89 35 0 3 0
  รวม 173 50 28.90 44 2 3 1
  นาคู รพ.รัฐ 60 12 20.00 10 2 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 216 47 21.76 47 0 0 0
  รวม 276 59 21.38 57 2 0 0
  ดอนจาน รพ.รัฐ 62 15 24.19 12 3 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 129 37 28.68 35 0 2 0
  รวม 191 52 27.23 47 3 2 0
  ฆ้องชัย รพ.รัฐ 58 9 15.52 9 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 198 13 6.57 8 2 3 0
  รวม 256 22 8.59 17 2 3 0
  รวม 7,484 1,656 22.13 1,489 84 76 7
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563