ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ >> จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต ปี 2561
อำเภอ: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต รายอำเภอ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ุ ปี 2561
  ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุจำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
  อำเภอ
  สถานที่เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  อัตราการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  Symptoms
  Injuries
  Cancer
  Cardiovasucular
  เมืองกาฬสินธุ์ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 436 119 27.29 112 4 3 0
  รวม 436 119 27.29 112 4 3 0
  นามน รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 148 36 24.32 33 2 1 0
  รวม 148 36 24.32 33 2 1 0
  กมลาไสย รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 241 126 52.28 117 0 9 0
  รวม 241 126 52.28 117 0 9 0
  ร่องคำ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 52 12 23.08 11 0 1 0
  รวม 52 12 23.08 11 0 1 0
  กุฉินารายณ์ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 332 94 28.31 87 3 4 0
  รวม 332 94 28.31 87 3 4 0
  เขาวง รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 135 43 31.85 38 1 4 0
  รวม 135 43 31.85 38 1 4 0
  ยางตลาด รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 470 145 30.85 137 2 6 0
  รวม 470 145 30.85 137 2 6 0
  ห้วยเม็ก รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 194 65 33.51 58 5 2 0
  รวม 194 65 33.51 58 5 2 0
  สหัสขันธ์ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 154 37 24.03 34 1 2 0
  รวม 154 37 24.03 34 1 2 0
  คำม่วง รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 124 56 45.16 54 0 2 0
  รวม 124 56 45.16 54 0 2 0
  ท่าคันโท รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 145 59 40.69 50 1 7 1
  รวม 145 59 40.69 50 1 7 1
  หนองกุงศรี รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 248 90 36.29 80 3 7 0
  รวม 248 90 36.29 80 3 7 0
  สมเด็จ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 281 64 22.78 60 0 4 0
  รวม 281 64 22.78 60 0 4 0
  ห้วยผึ้ง รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 72 9 12.50 9 0 0 0
  รวม 72 9 12.50 9 0 0 0
  สามชัย รพ.รัฐ 15 7 46.67 6 1 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 97 28 28.87 26 0 2 0
  รวม 112 35 31.25 32 1 2 0
  นาคู รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 153 39 25.49 37 1 1 0
  รวม 153 39 25.49 37 1 1 0
  ดอนจาน รพ.รัฐ 3 2 66.67 2 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 117 33 28.21 33 0 0 0
  รวม 120 35 29.17 35 0 0 0
  ฆ้องชัย รพ.รัฐ 6 3 50.00 3 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 154 50 32.47 48 0 2 0
  รวม 160 53 33.12 51 0 2 0
  รวม 3,577 1,117 31.23 1,035 24 57 1
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563