ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ >> จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต ปี 2560
อำเภอ: 
ปี: 

 • ตารางข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต รายอำเภอ
       จังหวัดกาฬสินธุ์ุ ปี 2560
  ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุจำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
  อำเภอ
  สถานที่เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิต
  จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  อัตราการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
  Symptoms
  Injuries
  Cancer
  Cardiovasucular
  เมืองกาฬสินธุ์ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 460 113 24.57 104 3 6 0
  รวม 460 113 24.57 104 3 6 0
  นามน รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 154 33 21.43 30 1 2 0
  รวม 154 33 21.43 30 1 2 0
  กมลาไสย รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 278 132 47.48 127 3 2 0
  รวม 278 132 47.48 127 3 2 0
  ร่องคำ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 59 11 18.64 8 1 1 1
  รวม 59 11 18.64 8 1 1 1
  กุฉินารายณ์ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 329 100 30.40 89 5 6 0
  รวม 329 100 30.40 89 5 6 0
  เขาวง รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 118 52 44.07 51 0 1 0
  รวม 118 52 44.07 51 0 1 0
  ยางตลาด รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 463 165 35.64 159 1 5 0
  รวม 463 165 35.64 159 1 5 0
  ห้วยเม็ก รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 214 89 41.59 86 2 1 0
  รวม 214 89 41.59 86 2 1 0
  สหัสขันธ์ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 172 44 25.58 44 0 0 0
  รวม 172 44 25.58 44 0 0 0
  คำม่วง รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 118 57 48.31 55 1 1 0
  รวม 118 57 48.31 55 1 1 0
  ท่าคันโท รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 111 43 38.74 38 1 4 0
  รวม 111 43 38.74 38 1 4 0
  หนองกุงศรี รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 252 79 31.35 76 1 1 1
  รวม 252 79 31.35 76 1 1 1
  สมเด็จ รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 299 67 22.41 63 1 3 0
  รวม 299 67 22.41 63 1 3 0
  ห้วยผึ้ง รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 77 13 16.88 12 0 1 0
  รวม 77 13 16.88 12 0 1 0
  สามชัย รพ.รัฐ 7 4 57.14 3 0 0 1
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 113 41 36.28 41 0 0 0
  รวม 120 45 37.50 44 0 0 1
  นาคู รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 147 45 30.61 44 1 0 0
  รวม 147 45 30.61 44 1 0 0
  ดอนจาน รพ.รัฐ 2 2 100.00 2 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 129 42 32.56 40 1 1 0
  รวม 131 44 33.59 42 1 1 0
  ฆ้องชัย รพ.รัฐ 0 0 0.00 0 0 0 0
  รพ.เอกชน 0 0 0.00 0 0 0 0
  นอกสถานพยาบาล 155 54 34.84 53 0 1 0
  รวม 155 54 34.84 53 0 1 0
  รวม 3,657 1,186 32.43 1,125 22 36 3
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563