ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
อำเภอ: 

 • ตารางข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ปี
  รพ.รัฐ
  รพ.เอกชน
  นอกสถานพยาบาล
  รวม
  2563 16.68 28.57 27.94 24.95
  2562 15.05 0.00 24.56 22.13
  2561 50.00 0.00 31.10 31.23
  2560 14.79 0.00 27.75 24.51
  2559 12.69 100.00 36.12 30.42
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2563