ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
อำเภอ: 

 • ตารางข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
       จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์
  ปี
  รพ.รัฐ
  รพ.เอกชน
  นอกสถานพยาบาล
  รวม
  2562 15.05 0.00 24.56 22.13
  2561 50.00 0.00 31.10 31.23
  2560 66.67 0.00 32.35 32.43
  2559 12.69 100.00 36.12 30.42
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563
  แหล่งข้อมูล :: ฐานข้อมูล HDC จังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อมูล ณ วันที่ :: 23 มีนาคม 2563