ข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563

ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

รพ.รัฐ 288 ราย
ร้อยละ 15.05
รพ.เอกชน 0
ร้อยละ
นอกสถานพยาบาล 1,368
ร้อยละ 24.56
รวม 1,656
ร้อยละ 22.13