ข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563

ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

รพ.รัฐ 245 ราย
ร้อยละ 16.68
รพ.เอกชน 14
ร้อยละ 28.57
นอกสถานพยาบาล 1,117
ร้อยละ 27.94
รวม 1,376
ร้อยละ 24.95