ข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563

ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

รพ.รัฐ 267 ราย
ร้อยละ 15.23
รพ.เอกชน 0
ร้อยละ
นอกสถานพยาบาล 1,216
ร้อยละ 24.15
รวม 1,483
ร้อยละ 21.85